Poznaj możliwości
Blog

Planowanie wesela, usługodawcy weselni i najczęstsze błędy


Podczas organizacji wesel z mło­dymi parami zauwa­żam, że jed­nym z ich pro­ble­mów bywa współ­praca z różnymi podwy­ko­naw­cami. I jest to o tyle zaska­ku­jące, że są to przecież osoby od tego, aby na weselu pro­ble­mów uni­kać.

Podam tylko kilka przykładów. Brak czasu lub nie­do­trzy­my­wa­nie ter­mi­nów. Infor­mo­wa­nie o innych warun­kach usługi po pod­pi­sa­niu umowy lub dodat­ko­wych opcjach, które oka­zują się nie­zbędne, aby efekt koń­cowy był zado­wa­la­jący. Korzysta­nie z innych pro­duk­tów lub mate­ria­łów lub nie wywią­zy­wa­nie się z usta­leń.

Nie jest moim celem, aby przed­sta­wić Wam obraz branży wesel­nej jako nie­pro­fe­sjo­nal­nej. Chcę tylko, żeby­ście od początku zwra­cali uwagę na pewne ele­menty i decy­do­wali się na współ­pracę z tymi, któ­rzy dadzą Wam poczu­cie bez­pie­czeń­stwa i spo­koju albo przy­naj­mniej nie będą ich odbie­rać.

Więk­szość niepotrzebnych sytu­acji jest spo­wo­do­wana bra­kiem kon­kret­nych usta­leń lub niedostatecznym omó­wie­niem róż­nych sce­na­riuszy. Jeżeli nie macie czasu, aby zaan­ga­żo­wać się w organizację wesela to osoby, które z Wami pra­cują o tym wie­dzą i czasami z tego korzystają. Z drugiej strony wiem, że jeśli odda­je­cie sprawy w ręce pro­fe­sjo­na­li­stów to chcecie, żeby wszystko było zor­ga­ni­zo­wane jak najlepiej. I jeśli takich wybierzecie, pewnie tak będzie, ale na wszelki wypa­dek naj­pierw to sprawdźcie.

Zacz­nijmy więc od tego, co zna­czy być pro­fe­sjo­nal­nym w tej branży.

Co warto ustalić na pierw­szym spo­tka­niu?

planowanie wesela ostrów wielkopolski

 

Pierw­sze spo­tka­nie służy temu, żeby­ście poznali ofertę danej oso­by­/firmy i dowiedzieli się, w jaki spo­sób zaj­mują się swoją dzie­dziną. Posłu­chaj­cie o przy­kła­dach z ich reali­za­cji, zobacz­cie port­fo­lio. Nie spo­dzie­waj­cie się nato­miast, że ktoś pochwali się poraż­kami. Zapytaj­cie więc o moż­li­wość kon­taktu z oso­bami, któ­rych wesele już zostało zor­ga­ni­zo­wane.

Zwróć­cie też uwagę czy w roz­mo­wie dowie­cie się, czego dana osoba nie jest w sta­nie wyko­nać, nie podej­mie jakie­goś ryzyka lub cze­goś nie zrobi, bo ni­gdy się tym nie zajmowała. Ewen­tu­al­nie poin­for­muje, że ustali, jakie są moż­li­wo­ści i wróci z taką infor­ma­cją. Cenię sobie doświad­cze­nie, ale wzbu­dza moją wąt­pli­wość, kiedy ktoś mówi, że wie i potrafi wszystko.

Pod­czas pierw­szego spo­tka­nia może paść pyta­nie o Wasze ocze­ki­wa­nia. I nic w tym dziw­nego, nato­miast na początku możecie nie mieć ich do końca spre­cy­zo­wa­nych.
Na tym etapie macie prawo nie wie­dzieć, czego chce­cie, zapy­tać o moż­li­wo­ści i posłu­chać dobrych rad. Zbierz­cie ich jak naj­wię­cej, nato­miast potem włóż­cie pracę w wybra­nie naj­lep­szego dla sie­bie wariantu wesela. Podczas przygotowań do ślubu warto zadać odpowiednie pytania.

Pamię­taj­cie też, że nie można mieć wszyst­kiego, a przy weselu moż­li­wo­ści jest mnó­stwo. Omówcie różne opcje, zde­cy­duj­cie się na jeden kie­ru­nek, a potem egze­kwuj­cie jego reali­za­cję. Wiecie już od czego zacząć organizację wesela? Jeśli nie, to już teraz zapoznajcie się z treścią naszego artykułu.

Planowanie wesela, jak doko­nać usta­leń?

Naj­prost­sza zasada w kwe­stii usta­leń jest taka, żeby ustalić wszystko, co może­cie usta­lić. Wtedy nie pozo­sta­wi­cie miej­sca na domy­sły i wąt­pli­wo­ści, gdyby coś poszło niezgod­nie z pla­nem. Czasu przed wese­lem jest na ogół wystar­cza­jąco dużo, aby każdy sce­na­riusz omó­wić i dograć szcze­góły. Potrze­bu­je­cie tylko raz to zro­bić.

Z każ­dym part­ne­rem będzie­cie pod­pi­sy­wać umowę. Wyko­rzy­staj­cie ten doku­ment dla swo­ich potrzeb, uwzględ­nia­jąc w nim wszyst­kie usta­le­nia. Nie ma pro­blemu, żeby umowa lub formy załącz­ni­ków do niej zawie­rały jak najwięcej oma­wianych kwe­stii. Daje Wam to bez­pie­czeń­stwo, porząd­kuje współ­pracę, a w przy­padku braku wywią­za­nia się z usta­leń, daje moż­li­wość otrzy­ma­nia przy­naj­mniej czę­ścio­wej rekom­pen­saty. Jeśli jednak usta­le­nia nie przyj­mują formy umowy, zadbaj­cie, żeby mieć na piśmie (choćby e-mailowo) wszyst­kie tematy potwier­dzone.

Kto reali­zuje usługę?

W przy­padku więk­szych firm zda­rza się, że usta­leń doko­nu­je­cie z osobą, która nie będzie bez­po­śred­nio uczest­ni­czyć w reali­za­cji usługi, a otrzymane od Was infor­ma­cje prze­ka­zane zostaną dalej. Może tak być, jeśli będzie­cie mieć pew­ność, że taka osoba zosta­nie rze­tel­nie o wszyst­kim poin­for­mo­wana (patrz punkt wyżej, dokład­nie spi­sane usta­le­nia łatwiej jest prze­ka­zać innym oso­bom). Zaw­sze więc pytaj­cie, czy osoba, z którą usta­la­cie wszyst­kie rze­czy będzie na miej­scu odpo­wie­dzialna za prze­bieg usługi. Jeśli nie, upewnijcie się, że wszystko dokładnie wie lub ustal­cie czy jest moż­li­wość, żeby z tą osobą przed weselem poroz­ma­wiać.

Koor­dy­na­cja wesela – potrzebna czy nie?

usługodawcy weselni

W przy­padku wesela więk­szość usług jest przy­go­to­wy­wa­nych lub reali­zo­wa­nych bez bez­po­śred­niego udziału pary mło­dej. Zwróć­cie uwagę, że na weselu po raz pierw­szy spo­ty­kają się różne ekipy, które ze sobą współ­pra­cują. Od tej współ­pracy z kolei zależy powo­dze­nie wesela. Dla­tego koor­dy­na­cja prze­biegu przy­go­to­wań i wesela w rękach jed­nej, upo­waż­nio­nej przez Was, osoby jest bar­dzo dobrym pomy­słem. To może być zna­jomy, ktoś z rodziny lub kon­sul­tant ślubny. Osoba, która da Wam pew­ność, że wszystko pój­dzie zgod­nie z pla­nem, a ewen­tu­alne, nie­prze­wi­dziane pro­blemy zostaną sku­tecz­nie roz­wią­zane.

Ciekawa jestem waszych doświadczeń z usługodawcami weselnymi – podzielcie się nimi w komentarzu lub e-mailowo: biuro@slubywplenerze.com.pl


Komary na weselu w plenerze – jak się ich pozbyć


Jak zorganizować wesele we własnym ogrodzie?


Jak bezpiecznie przenieść ślub i wesele w plener?
Skontaktuj się z nami


Katarzyna Potasznik

Katarzyna Potasznik

Certyfikowana konsultantka ślubna specjalizująca się w tworzeniu prestiżowych wesel w plenerze. Certyfikat konsultanta ślubnego uzyskała w jednej z najlepszych agencji ślubnych w Polsce – Decor Amore. Autorka portalu „Ślub w plenerze”.
Skontaktuj się z nami

Chętnie odpowiemy na wszystkie Twoje pytania!